Αερισμός περιοχικός, μέτρηση, απεικονιστική

Η απεικόνιση του περιοχικού αερισμού στους πνεύμονες είναι σημαντική για την εκτίμηση της ποικιλίας παθολογικών καταστάσεων, όπως το πνευμονικό εμφύσημα, η πνευμονία και η πνευμονική εμβολή. Έχει προταθεί μια νέα μέθοδος σπινθηρογραφικής καταγραφής  της διανομής του αερισμού, με χρήση ΜRI και εισπνεόμενο μοριακό Ο2, ως σκιαγραφικό μέσο, που κατ΄άμεσο τρόπο αποτυπώνει τη μεταγωγή Ο2 κατά μήκος των κυψελίδων προς την πνευμονική, αγγειακή κοίτη. Το μοριακό Ο2 είναι ασθενές παραμαγνητικό μέσο, αλλά παράγει ουσιαστικές μεταβολές του σήματος στους πνεύμονες, λόγω της ευρείας επιφάνειάς τους. Τα ελλείμματα αερισμού δείχνονται σε ασθενείς με εμφύσημα και οι ανομοιότητες V̇/Q̇ εμφανίζονται ανάγλυφα σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή[i].

 

[i] Robert R. Edelman, Hiroto Hatabu, Eiji Tadamura, Wei Li & Potthumarthi V. Prasad. Noninvasive assessment of regional ventilation in the human lung using oxygen−enhanced magnetic resonance imaging. Nature Medicine 1996·  2, 1236 - 1239