Αεραγωγοί, κινητικά φαινόμενα

Τρία φυσιολογικά φαινόμενα εξελίσσονται κατά μήκος του βρογχικού δένδρου και των περιφερικών αεροχώρων: [α] προώθηση του αέρος δια ροής -στροβιλώδους στην αρχή, γραμμικής σε περιφερικότερους αεραγωγούς, με μικρότερο αριθμό Reynolds (à1152), που οφείλεται στην κλίση της διαπνευμονικής πιέ­σε­ως· [β] μίξη του εισπνεομένου αέρα με τον αέρα που υπάρχει στους περιφε­ρικό­τερους αεραγωγούς και τις κυψελίδες. Η μίξη εξαρτάται από τη μερική πίεση και τη διαλυτότητα του αναπνεομένου μίγματος. Τα δύο προηγούμενα φαινόμενα δεν είναι αμοιβαία αποκλειστά. Μοριακή διάχυση επισυμβαίνει και στους κεντρικό­τε­ρους αεραγωγούς, προς και από το κύριο ρεύμα (ένα φαινόμενο γνωστό σαν σκέ­δα­ση κατά Taylor, à131),  ενώ κάποιου βαθμού ροή αναπτύσσεται ακόμη και στις περιφερικές μοίρες του πνεύμονος, ιδαίτερα, πχ., στις περιοχές μεταδόσεως της καρδιακής ώσεως. [γ] παθητική διάχυση των μορίων των αερίων  μέσω της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης.