Αδενοσινοτριφωσφορικό οξύ, ΑΤΡ

Το ΑΤΡ παριστά την ενέργεια που χρησιμοποιούν τα κύτταρα για το μεταβολισμό, τον πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξή τους. Στις λειτορυγίες του μεταβολισμού περιλαμβάνεται η σύνθεση προïόντων, η μετακίνηση των κυττάρων, και η μυϊκή σύσπαση. Η χημική του σύνθεση εμφανίζεται στην παρακείμενη παράσταση.