Πνευμονική Αγωγιμότητα

 Η πνευμονική αγωγιμότητα, GAW είναι το αντίστροφο της αντιστάσεως στους αεραγωγούς. Περιγράφεται με τον εξής τύπο:

          GAW=1/RAW                                                          

 Η αγωγιμότητα είναι μέτρο της ροής που παράγεται από την οδηγούσα πίεση στους αεραγωγούς. Η μονάδα μετρήσεώς της είναι l/sec/cm H2O. Με την αύξηση των αντιστάσεων, επιβάλλεται μείωση της αγωγιμότητας, και αντίστροφα. Τόσο η αγωγιμότητα, όσο και οι αντιστάσεις ροής δια των αεραγωγών ποικίλλουν, ανάλογα με το μέτρο του πνευμονικού όγκου, υπό τον οποίο μετριώνται. Για λόγους προτυπώσεως, και προκειμένου οι μετρήσεις να καθίστανται συγκρίσιμες μεταξύ των ατόμων και μεταξύ των φάσεων της αναπνοής που μεταβάλλουν τον πνευμονικό όγκο και οι δύο παράμετροι παρέχονται διορθωμένες ως προς τον όγκο, υπό τον οποίον παρήχθησαν. Καθώς οι αντιστάσεις μετριώνται, συνήθως στο επίπεδο της FRC, χρησιμοποιείται το μέτρο της για διόρθωση των αντιστάσεων και τη αγωγιμότητας. Τα αποτελέσματα αναφέρονται ως ειδική αντίσταση αεραγωγών SRAW και ειδική αγωγιμότητα, SGAW.

Δηλαδή έχουμε:

SRAW=RΑ/FRC   και SGAW=GA­/FRC

 Η αξία των διορθώσεων αυτών είναι, όπως προειπώθηκε, ότι οι αντιστάσεις και η αγωγιμότητα καθίστανται μεγέθη συγκρίσιμα μεταξύ ατόμων με διαφορετικούς πνευμονικούς όγκους, και για το ίδιο άτομο, σε διαφορετικούς πνευμονικούς όγκους.

Η μέτρηση των αντιστάσεων απαιτεί τη διάθεση πληθυσμογράφου, με τον οποίο επιτρέπεται η ταυτόχρονη καταγραφή των αντιστάσεων και του πνευμονικού όγκου, υπό τον οποίο αυτές εγείρονται.

Η δοκιμασία προβλέπει την εκτέλεση μικρών ταχέων αναπνοών (λαχάνιασμα =panting) από τον εξεταζόμενο, που ευρίσκεται στο θάλαμο του πληθυσμογράφου. Η εκτέλεση του τύπου αυτού αναπνοής είναι απαραίτητη επειδή, [α] η γλωττίς παραμένει διαρκώς ανοικτή και περιορίζεται η επίδρασή της στη διαμόρφωση των αντιστάσεων· [β] η μέτρηση των αντιστάσεων τελείται σε επίπεδο πλησίον του RV (οι μικρές αναπνοές δεν επιτρέπουν την προσθήκη μεγάλης VC), [γ] μειώνονται τα σφάλματα και οι ”θόρυβοι” στο ίχνος καταγραφής.