Φυσιολογικές τιμές, κατώτερα φυσιολογικά όρια, ΚΦΟ

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της GOLD, οι οποίες έτυχαν παγκόσμιας αποδοχής, για τη διαγνωστική προσέγγιση εξατομικευμένων περιπτώσεων, θεωρείται παθολογική μια τιμή, εφ΄ όσον ευρεθεί κάτω από το -εξ άλλου αυθαίρετα οριζόμενο- 70% (ή του 5ου εκατοστημορίου) της προβλεπόμενης τιμής της, παρ΄όλο ότι είναι γνωστή η προοδευτική μείωσή της με την πάροδο της ηλικίας, ώστε στις μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να ευρεθεί μικρότερη του 0.70, και μόνο για το λόγο αυτό. Επιπλέον, το όριο αυτό δεν είναι στατιστικά συνεπές, εφ΄ όσον τα 95% όρια αξιοπιστίας περιέχονται σε διάστημα (μ̄