Υπεζωκοτικό υγρό

Το υπεζωκοτικό υγρό είναι ορώδες υγρό, που παράγεται από το φυσιολογικό υπεζωκότα. Το πλείστον αυτού παράγεται από τα αγγεία του τοιχωματικού υπεζωκότα (μεσοπλεύριες αρτηρίες), μέσω αδρής παραγωγής και επαναρροφήσεως από τα λεμφαγγεία. Έτσι, το υπεζωκοτικό υγρό παράγεται και επαναρροφάται συνεχώς[i]. Σε φυσιολογικό άτομο 70 kgs υπάρχουν λίγα (περίπου 0.13 ml/kg β.σ)  φυσιολογικού υπεζωκοτικού υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Ο μικρός όγκος υγρού διατηρείται μέσω ισορροπίας μεταξύ υδροστατικών και ογκωτικών πιέσεων, που ασκούνται στα αγγεία του τοιχωματικού και σπλαχνικού υπεζωκότος και μέσω της λεμφικής παροχετεύσεως. Μεγαλύτερες ποσότητες μπορούν να συγκεντρωθούν μόνο σε παθολογικές καταστάσεις, όπου η επαναρρόφηση υπολείπεται της παραγωγής. φυσιολογικά, ο ρυθμός επαναρροφήσεως αυξάνεται ως φυσιολογικό συνεπακόλουθο της αυξήσεως της συγκεντρώσεως υγρού[ii]. Έτσι, ο ρυθμός επαναρροφήσεως μπορεί να αυξηθεί έως 40 φορές, πριν σημαντική ποσότητα υγρού συγκεντρωθεί στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Έτσι, έχει προκληθεί μεγάλη αύξηση της παραγωγής του ή έχει προκληθεί μείωση της επαναρροφήσεώς του, π.χ., με απόφραξη λεμφαγγείων, πριν σχηματισθεί πλευριτική συλλογή.

σύνθεση

 

 

[i] Diaz-Guzman E, Dweik RA. Diagnosis and management of pleural effusions: a practical approach. Compr Ther. 2007·33:237-46

[ii] Noppen M. Normal volume and cellular contents of pleural fluid. Curr Opin Pulm Med. 2001·7:180-2