Τρυπτάση

Συγκαταλέγεται στους προσχηματισμένους μεσολαβητές. Προκαλεί πρωτεόλυση.