Ταχύπνοια, (πολύπνοια), βραδύπνοια

Αποτελούν τύπους αναπνοής με παθολογική συχνότητα. Οι όροι δεν είναι ταυτόσημοι του υπεραερισμού ή του υποαερισμού επειδή δεν περιγράφουν καταστάσεις με αυξημένο ή μειωμένο αερισμό. Εάν η αύξηση (ή η μείωση) της συχνότητας της αναπνοής συνδυασθεί και με αύξηση( ή μείωση ) του όγκου αναπνοής, η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε υπερ- ή υποαερισμό.

βλεπε:

βραδύπνοια