Τακτισμός

 Η προσέγγιση σ΄ένα ερέθισμα ή η απομάκρυνση από αυτό.