Ρυθμιστικά συστήματα, Hb

Αποτελεί το σημαντικότερο ρυθμιστικό σύστημα στο περιβάλλον των ερυθρών αιμοσφαιρίων, στα οποία ευρίσκεται υπό μεγάλες συσγκεντρώσεις. Κάθε μόριο Ηb περιέχει 36 ρίζες ιστιδίνης, και, επομένως, αποτελεί πολύ ισχυρή ρυθμιστική βάση. Η Ηb ρυθμίζει το 60% του προστεθέντος αδιάστατου οξέος και τα διττανθρακικά το 30%. Εάν προστεθεί διττανθρακικό οξύ, αυτό ρυθμίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την Hb. Διακρίνονται δύο ρυθμιστικά υποσυστήματα αιμοσφαιρίνης:

 [α] Το σύστημα της αναχθείσας (ΗΗb/Hb- με σταθερά διαστάσεως 8.2) και,

 [β] το σύστημα της οξυγονοθείσας αιμοσφαιρίνης (HHbO2/HbO2̄ με σταθερά διαστάσεως 6.6). Η αναχθείσα αιμοσφαιρίνη είναι, επομένως, ισχυρότερη βάση από την οξυγονομένη. Λόγω των διαφορών των σταθερών διαστάσεων, η αναχθείσα αιμοσφαιρίνη είναι περισσότερο ικανή να δρα κανονιστικά έναντι τάσεως αυξήσεως του pH, δηλαδή αλκαλοποιήσεως του αίματος, ενώ η οξυαιμοσφαιρίνη είναι περισσότερο ικανή να δρα κανονιστικώς έναντι τάσεων μειώσεως του pH, δηλαδή οξινοποιήσεως του αίματος[i].

 

[i] Walmsley, R., N., Guerin, MD.: Διαταραχές ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτ-

ρολυτών. Μετάφραση – Επιμέλεια Δ.Ν. Παπαναστασίου. Ιατρικές Εκδόσεις

 

[i] Walmsley, R., N., Guerin, MD.: Διαταραχές ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτ-

ρολυτών. Μετάφραση – Επιμέλεια Δ.Ν. Παπαναστασίου. Ιατρικές Εκδόσεις