Ροή, συμβατική

Η κίνηση υγρού ή αερίων από περιοχή υπό μεγαλύτερη πίεση, σε περιοχή υπό μικρότερη, μέχρις εξισορροπήσεως των πιέσεων.