Ρινοπίεστρο

Γενικά, χρησιμοποιείται προκειμένου να αποκλείσει τη δίοδο αέρος εκτός του στόματος, κατά τις δοκιμασίες μετακινήσεως όγκου. Γενικά σε εξετάσεις που χρησιμοποιούνται σπιρόμετρα ανοικτού κυκλώματος, η τοποθέτηση ρινοπίεστρου δεν είναι απαραίτητη, όπως είναι σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται σπιρόμετρα κλειστού κυκλώματος, όπως εκείνα για τη μέτρηση της βραδείας ζωτικής χωρητικότητας και των παρεπομένων της.