Πληθυσμογράφος σώματος, αρχή

Ο VTG  (à559, 560, 892, 955, 1041, 1043, 1046, 1088) και οι αντιστάσεις στη ροή δια των αεραγωγών (à1045) μπορούν να εκτιμηθούν με τη βοήθεια του πληθυσμογράφου σώματος, η λειτουργία του οποίου στηρίζεται στο νόμο του Boyle (Charles à933) .

Σύμφωνα με το νόμο αυτόν, ο όγκος γνωστής ποσότητας αέρος είναι αντιστρόφως ανάλογος της πιέσεως, υπό την οποία εκφέρεται, εφ΄όσον η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή.

Κατά την αρχή της δοκιμασίας, στη θωρακική κοιλότητα του εξεταζόμενου εμπεριέχεται άγνωστη ποσότητα αέρος. Κατά τη διάρκεια της εισπνοής, οι αεραγωγοί αποφράσσονται προ του στόματος, με την ενεργοποίηση ενός κλείστρου, ενώ ο εξεταζόμενος, συνεχίζει την εκπνευστική του προσπάθεια, δηλαδή την έκπτυξη του θωρακικού τοιχώματος, με τη δράση των εισπνευστικών μυών. Έτσι, ο εμπεριεχόμενος, εκείνη τη στιγμή, αέρας στη θωρακική κοιλότητα, εκτονώνεται, ο όγκος και η πίεση υπό την οποία εκφέρεται μεταβάλλονται.

Η μεταβολή της πιέσεως του αέρος ελέγχεται εύκολα, μ΄ ένα αισθητήρα πιέσεως, που τοποθετείται προ του στόματος, εφ΄όσον η πίεση αέρος στο στόμα είναι ίση με την πίεση του αέρος που ευρίσκεται στις κυψελίδες, δεδομένου ότι εκείνη τη στιγμή δεν υφίσταται ροή (ενεργοποίηση του κλείστρου), στη διαδρομή της οποίας η πίεση θα μειωνόταν. Η μεταβολή του θωρακικού όγκου ελέγχεται με καταγραφή των πιέσεων στο θάλαμο του πληθυσμογράφου. Το πιεσόμετρο που καταγράφει τις μεταβολές πιέσεως στο θάλαμο του πληθυσμογράφου βαθμονομείται κατάλληλα, ώστε να ελέγχει μεταβολές όγκου αέρος μέσα στον πληθυσμογράφο.