Οψωνοποίηση

Διευκόλυνση της φαγοκυττάρωσης από το συνδυασμό ενός ειδικού αντισώματος με το συμπλήρωμα.