Οξυγόνωση ιστών

Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, με την οποία ικανοποιούνται οι μεταβολικές απαιτήσεις των ιστών σε O2 παρέχουν οι παράμετροι CA-O2 και SV̄O2 από κοινού με την ㎩O2  και τη συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης. Η φυσιολογική οξυγόνωση των ιστών εδράζεται σε τρεις παράγοντες:

Α. στην περιεκτικότητα σε O2  του αρτηριακού αίματος, CaO2 (à979)·

Β. στην καρδιακή εξώθηση, Q̇T (à687)·

Γ. στην ιστική κατανάλωση O2, V̇O2 (à976).

  Η CαΟ2 και η Q̇Τ από κοινού, καθορίζουν το ποσόν του διαθέσιμου στους ιστούς O2, που απαιτείται, ανάλογα με την V̇O2. Η σχέση παρίσταται στην εξίσωση:

(CaO2 Χ 10) X Q̇T = ολική διαθεσιμότητα O2.

Η παράμετρος CaO2 πολλαπλασιάζεται Χ10, για την εξισορρόπηση της διαφοράς μεταξύ των μονάδων υπό τις οποίες οι παράμετροι της εξισώσεως εκφέρονται.

Η διαφορά μεταξύ της CaO2 και της CV̄O2 ή CA-O2 οφείλεται στο ποσόν O2,  που οι ιστοί αφαιρούν από το αίμα. Εάν οι τιμές CaO2 (20 vol%) και CV̄O2 (15 vol%) είναι φυσιολογικές, η τιμή της CA-O2 είναι 5 vol%, που είναι το ποσόν O2 που οι ιστοί αφαιρούν από το αίμα, για τις μεταβολικές τους ανάγκες. Αναλογεί στο 25% του O2, που αρχικά διατέθηκε στο αρτηριακό αίμα, ενώ 75% του αρχικά διαθέσιμου αρτηριακού O2 παραμένει στο μικτό φλεβικό αίμα, που επιστρέφει στους πνεύμονες για επανοξυγόνωση. 

βλέπε:

ιστική οξυγόνωση