Οξυγόνο, καταράκτης

Το Ο2 μεταφέρεται από τον αέρα που αναπνέουμε σε κάθε κύτταρο στον οργανισμό. Γενικά, τα αέρια μετακινούνται από έναν περιέκτη μεγαλύτερης πιέσεως (συγεκντρώσεως) σε παρακείμενο, με τον οποίον υπάρχει επικοινωνία, μικρότερης πιέσεως  (συγκεντρώσεως). Εάν στον περιέκτη υπάρχει ένα μίγμα αερίων, η πίεση κάθε αερίου (μερική πίεση) είναι ίση με την πίεση που κάθε αέριο θα ασκούσε εάν καταλάμβανε τον περιέκτη μόνο του. Ο αέρας στην ατμόσφαιρα ασκεί συνολική πίεση 760 mmHg (1 ατμόσφαιρα πιέσεως= 760 mmHg = 101 kPa=15 lbs/sq). Ο άερας της ατμόσφαιρας αποτελείται από 21% Ο2, 78% N2, και μικρές ποσότητες CO2, αργού και ηλίου. Η πίεση που ασκούν τα δύο κύρια αέρια, ατομικά, όταν προστεθούν, ισούται με τη βαρομετρική πίεση. Η πίεση του Ο2 του ξηρού αέρα στο επίπεδο της θάλασσας, είναι επομένως, (21/100) Χ 760= 159 mmHg. Εν τούτοις, κατά τη στιγμή που ο εισπνεόμενος αέρας φτάνει στην τραχεία, έχει θερμανθεί και υγρανθεί από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Η υγρασία σχηματίζεται από υδρατμούς που, συμπεριφέρονται ως αέριο και ασκούν πίεση. Στους 37°C η πίεση των υδρατμών στην τραχεία είναι 47 mmHg. Επομένως, εάν ληφθεί υπόψη και η πίεση των υδρατμών, η πίεση του Ο2 στην τραχεία μεταβάλλεται κατά ένα ποσοστό και παίρνει την τιμή (760-47) · 21/100 =150 mmHg. Όταν ο αέρας φτάσει στις κυψελίδες, η πίεση του Ο2 έχει, περαιτέρω, μειωθεί σε περίπου 100 mmHg, λόγω του ότι η PΑO2 στις κυψελίδες αποτελεί ισορροπία μεταξύ δύο δράσεων: της απαγωγής Ο2 από τα τριχοειδή, και της συνεχιζόμενης παροχής του μέσω της αναπνοής.

Το αίμα επιστρέφοντας στην καρδιά από τους ιστούς, έχει χαμηλή πίεση, περίπου 40 mmHg. Ακολούθως προωθείται στους πνευμονες μέσω των πνευμονικών αρτηριών. Οι πνευμονικές αρτηρίες αναλύονται στα πνευμονικά τριχοειδή που περιβάλλουν τις κυψελίδες. Το Ο2 διαχέεται (κινείται δια μέσου της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης που διαχωρίζει τον κυψελιδικό αέρα από το τριχοειδικό αίμα), από τον υψηλής πιέσεως κυψελιδικό αέρα (≈100 mmΗg) προς το χαμηλής πιέσεως  (≈40 mmHg) τριχοειδικό αίμα. Διατίθεται χρόνος περίπου 1 sec για τη μεταφορά Ο2 και τη δέσμευσή του από την αιμοσφαιρίνη των τριχοειδών της πνευμονικής κυκλοφορίας. Ακολούθως το οξυγονωμένο αίμα, επιστρέφει μέσω των πνευμονικών φλεβών στον αριστερό κόλπο, από όπου προωθούμενο στην αριστερή κοιλία εξωθείται στην περιφέρεια (à 626).