Οξυγόνο, απορρόφηση στις κυψελίδες

Θεωρώντας ότι οι παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση O2 στις κυψελίδες παραμένουν σταθεροί, η μείωση της περιεκτικότητας O2 στην πνευμονική αρτηρία ή η αύξηση της τριχοειδικής ροής αίματος θα επιφέρει αύξηση της απορροφήσεως O2 από τις κυψελίδες. Η μείωση της SV̄O2 θα προκαλέσει μεγαλύτερη απορρόφηση O2 από τις κυψελίδες πριν εγκατασταθεί η ισορροπία με τη μερική πίεση O2 στα τριχοειδή. Η αύξηση της απορροφήσεως O2 από τις κυψελίδες προκαλεί μείωση της PΑO2. Αντίθετα, αύξηση της SV̄O2 συνεπάγεται μείωση της απορροφήσεως O2 από τις κυψελίδες και αύξηση της PΑO2. Αύξηση της συγκεντρώσεως Hb συνεπάγεται αύξηση της απορροφήσεως O2 από τις κυψελίδες. Τέλος, η αύξηση της αιματικής ροής στα τριχοειδή του πνεύμονος (υπερδυναμικές καταστάσεις) θα προκαλέσει μεγαλύτερη απορρόφηση O2 από τις κυψελίδες και, αντίθετα, η μείωση της αιματικής ροής και της αιμοσφαιρίνης, καθώς, επίσης, η αύξηση της SV̄O2 θα προκαλέσουν μείωση της απορροφήσεως O2 από τις κυψελίδες κι αύξηση της PΑO2.