Οξειδωτική φωσφορυλίωση-αλυσίδα μεταγωγής ηλεκτρονίων

Η οξειδωτική φωσφορυλίωση είναι το βασικό στάδιο του μεταβολισμού της γλυκόζης, για τρεις λόγους: [α] στο στάδιο αυτό παράγεται η πλειονότητα του ΑΤΡ· [β] ενεργοποιείται μόνο παρουσία Ο2, γεγονός που καθιστά την οξειδωτική φωσφορυλίωση αερόβιο διεργασία· [γ] μεγάλες ποσότητες NAD-H2 και  FAD-H2 μετατρέπονται πάλι σε ND και FAD, για να επαναχρησιμοποιηθούν, σε προηγούμενα στάδια του μεταβολισμού. Χωρίς Ο2 και τα παράγωγα της οξειδωτικής φωσφορυλιώσεως , η διαδικασία του αερόβιου μεταβολισμού της γλυκόζης δεν θα μπορούσε να περατωθεί. Κατά το στάδιο αυτό, ως παραπροϊόν, παράγεται νερό.