Ολική πνευμονική χωρητικότητα, total lung capacity, TLC

 

Ο όγκος αέρος που περιέχεται στους πνεύμονες μετά βαθυτάτη εισπνοή. Αποτελεί άθροισμα:

TLC=IRV+VT+ERV+RV ή TLC=IC+FRC ή TLC=VC+RV

Συνήθως εκφέρεται σε ml και η φυσιολογική του τιμή για νεογέννητα είναι 180 ml, για νεαρούς ενήλικες άνδρες, 6000ml. Μπορεί να μετρηθεί, με τρεις τρόπους, όχι, πάντως, με απλή σπιρομέτρηση. [α] με μεθόδους εκπλύσεως ή αραιώσεως, αερίων δεικτών· [β] με πληθυσμογραφία θώρακος· και, [γ] με ακτινολογικές μεθόδους. Η αποτίμηση της TLC μπορεί να  επιτευχθεί με διάφορες γραφικές μεθόδους, που εφαρμόζονται στα κατά μέτωπο και πλάγια ακτινογραφήματα. Με ανάλογες μεθόδους μπορεί, επίσης, να υπολογισθεί ο VTG  από κατάλληλες τομές της υπολογιστικής τομογραφίας, με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού πλανιμέτρου. Κατά την πλέον δημοφιλή μέθοδο, τα ακτινογραφήματα –ληφθέντα σε βαθειά εισπνοή- υποδιαιρούνται σε ελλειψοειδή τμήματα και υπολογίζεται ο όγκος κάθε τμήματος.