Οδός του ακετυλοCoA, οδός Ljungdahl-Wood

Οδός αυτοτροφικής δέσμευσης του CO2 ευρύτατα διαδεδομένη στα υποχρεωτικώς αναερόβια βακτηρίδια, συμπεριλαμβανομένων των μεθανιογόνων των ομοακετογόνων και των θειοαναγωγικών.