Όγκος Ισορροής,

H ροή αερίων σε αγωγούς με μεγάλη διάμετρο τείνει να είναι στροβιλώδης, ενώ σε αγωγούς με μικρή διάμετρο, τείνει να είναι γραμμική. Το γεγονός ότι η στροβιλώδης ροή εξαρτάται από την πυκνότητα, ενώ η γραμμική δεν εξαρτάται από την πυκνότητα, έχει χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση των θέσεων υψηλών αντιστάσεων στους αεραγωγούς. Κατά την εξέταση, διενεργείται δοκιμασία FVC, κατά την οποία εκπονείται καμπύλη μεγίστης ροής-όγκου, V̇-V, με τον εξεταζόμενο να αναπνέει αέρα περιβάλλοντος, και, ακολούθως η διαδικασία επαναλαμβάνεται, με τον εξεταζόμενο να αναπνέει διάλυμα αερίων, 80% He, και 20% Ο2, μίγμα το οποίο έχει χαμηλότερη πυκνότητα, εκείνης του αέρος του περιβάλλοντος. Η δεύτερη καμπύλη τίθεται επί της προηγουμένης. Το σημείο, επί της VC, στο οποίο η ροή που καταγράφηκε με το μίγμα, ισούται ως προς τον άξονα της ροής, με τη ροή που παράχθηκε κατά την καμπούλη που διενεργήθηκε με αέρα περιβάλλοντος, ορίζεται ως όγκος ισορροής, VISOV̇. Το σημείο αυτό αντιστοιχεί με το σημείο, κατά την εξέλιξη της εκπνοής, πέρα από το οποίο η ροή δεν είναι πλέον εξαρτημένη από την πυκνότητα του μίγματος, δηλαδή αντιστοιχεί με το σημείο, πέρα από το οποίο η ροή καθίσταται γραμμική και, επομένως, αντιστοιχεί με ροή μέσω αεραγωγών μικρής διαμέτρου. Όσο νωρίτερα στην εκτέλεση της εκπνευστικής VC, παρατηρηθεί η ισοροή, δηλαδή όσο μεγαλύτερος είναι ο VISOV̇, τόσο περισσότερο εστενωμένος, δηλαδή αποφραγμένος, είναι ο αεραγωγός.

Όγκος ισορροής, VisoV, ορισμοί