Ξενοβιοτική ένωση

Χημική ένωση συνθετικής προελεύσεως που δεν απαντά στο εσωτερικό περιβάλλον κάποιου οργανισμού.