Λαμινίνη

Μια γλυκοπρωτεΐνη του ΣΙΠ, έχει σχετικά πρόσφατα εντοπισθεί στις βασικές μεμβράνες διαφόρων ιστών, όπως του πνεύμονος. Είναι τριμερείς πρωτεΐνες που εμπεριέχουν μια α-αλυσίδα, β-αλυσίδα και γ-αλυσίδα και ευρίσκονται σε πέντε, τέσσερις, τρεις γενετικές ποικιλίες, αντίστοιχα. Ονομάζονται ανάλογα με τη σύνθεση των αλυσίδων τους. Δηλαδή η λαμινίνη -511, περιέχει α5, β1 και γ1 αλυσίδες. Έχουν περιγραφεί in vivo 14 άλλοι συνδυασμοί αλυσίδων, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν με άλλες κυτταρικές μεμβράνες και μόρια εξωκυττάριου δικτύου. Το μακρομόριο συντίθεται από υπομονάδες μ.β. 200000 -400000 d, που πολυμερίζονται με δισουλφυδικούς δεσμούς σε ενώσεις μοριακού βάρους μεγαλύτερο των 10 d. Περιέχει μεγάλη αναλογία όξινων αμινοξέων και μικρή αναλογία σακχάρων. Η περιεκτικότητα λαμινίνης στους πνεύμονες είναι άγνωστη.

Αποτελεί συστατικό της βασικής μεμβράνης που συμμετέχει στο σχηματισμό δικτύου (εξωκυττάριο δίκτυοà577) επί του οποίου ερείδονται τα περισσότερα είδη κυττάρων. Είναι σημαντικό και ενεργό συστατικό της βασικής μεμβράνης, καθώς επηρεάζει τη διαφοροποίηση των κυττάρων, τη μετανάστευσή τους, τη συγκόλησή τους, το φαινότυπο και την επιβίωσή τους.

Η λαμινίνη είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του κυττάρου· έλλειμμα λαμινίνης μπορεί να προκαλέσει δυσμορφίες στους μύες, προκαλώντας μια μορφή μυϊκής δυστροφίας, επιδερμόλυση bullosa και νεφρωτικό σύνδρομο.