Γλοιότητα

Η εσωτερική τριβή των μορίων του κινούμενου σώματος μεταξύ τους, παριστάνει την αντίσταση του ρευστού προς κίνηση (δηλαδή προς μεταβολή του σχήματός τους) και εκφέρεται ως poises ή dyn·sec·cm2. Ως κινηματική γλοιότητα ορίζεται ο λόγος της γλοιότητας προς την πυκνότητα και εκφέρεται σε μονάδες cgs, που ονομάζονται stokes. Επί ομαλής, γραμμικής ροής, μπορούμε να αντιληφθούμε τη γλοιότητα ως αποτέλεσμα της τριβής των αλλεπάλληλων ομόκεντρων στιβάδων, στις οποίες διατάσσονται τα μόρια του κινουμένου ρευστού, καθώς τα μόρια από τις βραδύτερα κινούμενες εξωτερικές στιβάδες διαχέονται προς τις ταχύτερα κινούμενες εσωτερικές στιβάδες και προκαλούν μικρές καθυστερήσεις στα μόρια  των εσωτερικών στιβάδων.

Η  εγκάρσια  ‘διήθηση’ των μορίων από τη μια στιβάδα στην άλλη, επιδρώντας στην κινητική τους κατάσταση, ονομάζεται γλοιότητα και ερμηνεύει γιατί απαιτείται καταβολή δυνάμεως για να  διατηρηθεί η κίνηση και γιατί η γλοιότητα των αερίων, αντίθετα με εκείνη των υγρών, αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Περισσότερη ‘διήθηση’ παρατηρείται σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Η εσωτερική τριβή των μορίων του κινούμενου σώματος μεταξύ τους, παριστάνει την αντίσταση του ρευστού προς κίνηση (δηλαδή προς μεταβολή του σχήματός τους) και εκφέρεται ως poises ή dyn·sec·cm2. Ως κινηματική γλοιότητα ορίζεται ο λόγος της γλοιότητας προς την πυκνότητα και εκφέρεται σε μονάδες cgs, που ονομάζονται stokes. Επί ομαλής, γραμμικής ροής, μπορούμε να αντιληφθούμε τη γλοιότητα ως αποτέλεσμα της τριβής των αλλεπάλληλων ομόκεντρων στιβάδων, στις οποίες διατάσσονται τα μόρια του κινουμένου ρευστού, καθώς τα μόρια από τις βραδύτερα κινούμενες εξωτερικές στιβάδες διαχέονται προς τις ταχύτερα κινούμενες εσωτερικές στιβάδες και προκαλούν μικρές καθυστερήσεις στα μόρια