Β-λακτάμη

Αντιβιοτικό παρόμοιο με την πενικιλλίνη που εμπεριέχει τον τετραμερή ετεροκυκλικό δκατύλιο της β-λακτάμης.