Βίαιη εκπνευστική ταχύτητα ροής, forced expiratory flow rate, FEF200-1200, MEFR200-1200

Η μέση εκπνευστική ταχύτητα ροής υπό την οποία εκπνέεται ένα l αέρος, μετά την εκπνοή των πρώτων 200ml. Μειώνεται επί διαταραχών που εδράζονται στους μεγάλους αεραγωγούς. Παραμένει εξαρτώμενη από την προσπάθεια του εξεταζόμενου. H FEF200-1200 παριστά τη μέση ροή με την οποία εκπνέεται ένα λίτρο αέρος, κατά τη δοκιμασία FVC (à498). Η δοκιμασία δεν καταγράφει οποιοδήποτε λίτρο από τα 4-6 l της FVC, αλλά το πρώτο λίτρο που εκπνέεται, μετά την εκπνοή των 200 πρώτων ml. Η παράμετρος ονομάζεται, ακόμη και ως μέγιστη εκπνευστική ροή στα 200-1200 ml, MEFR200-1200. Η FEF200-1200 καταγράφεται συνήθως  σε l/sec, αν και μπορεί να αναχθεί σε l/min. Από κοινού με τον FEV1 και FEV0.5 σχετίζεται με παθήσεις που εκδηλώνονται στους μεγάλους αεραγωγούς. Εξαρτώνται, σχεδόν αποκελσιτκά από την προσπάθεια.

Η FEF200-1200  εκφράζει τη μέση ροή του πρώιμου τμήματος της εκπνευ­στι­κής ροής. Τα αρχικά 200 ml της εκ­πνο­ής, εκπνέονται υπό χαμηλότερες ροές, λόγω της αδράνειας  του συστήματος ‘θώρακος-πνεύμονες’, καθώς επίσης και  του συστήματος καταγραφής. Η  FEF200-1200 περιγράφει αξιόπιστα τη ροή στους μεγαλύτερους αεραγωγούς, αλλά καθώς αναφέρεται στο αρχικό τμήμα της εκπνοής, δεν είναι ευαίσθητη σε διαταραχές των μικρών αεραγωγών. Η μέση εκπνευστική ροή του αρχικού τμήματος της δυναμικής εκπνοής ενός νέου ενήλικα άνδρα κυμαίνεται μεταξύ 6-7 l/sec (400 l/min). Εμφανίζει σταδιακή μείωση με την πάροδο της ηλικίας και, γενικά, είναι μικρότερη στις γυναίκες, συγκριτικά με τους άνδρες, αντίστοιχου ύψους.

Ελαττωμένες τιμές FEF200-1200 αποκαλύπτουν διαταραχές της μηχανικής της αναπνοής: τα αποφρακτικά νοσήματα προκαλούν μεγαλύτερη μείωση της παραμέτρου, παρ΄ό,τι τα περιοριστικά σύνδρομα, που μπορεί να μην την επηρεάζουν.

Τιμές του επίπεδου του 1 l/sec (60 l/min) δεν είναι σπάνιες, επί εξελιγμένων αποφρακτικών νοσημάτων.

Η φύση του μηχανικού προβλήματος που προκαλεί μείωση των εκπνευστικών ροών στους μεγάλους αεραγωγούς, όχι σπάνια μπορεί να αναλυθεί με τη μέτρηση της μέσης εισπνευστικής ταχύτητας ροής, που αντιστοιχεί στο ίδιο τμήμα της δυναμικής εισπνευστικής ροής. Η μέση τιμή επί υγιών ανδρών ανέρχεται σε 5 l/sec (300 l/min). Η κλινική απόδοση της δοκιμασίας εξαρτάται από την προσπάθεια και το βαθμό συνεργασίας του εξεταζόμενου.