Βίαια εκπνεόμενος όγκος %, forced expiratory volume percent, FEVT%,, FEV2%,FEV3%.

H αναλογία του συνολικά εκπνεόμενου όγκου σε ορισμένη περίοδο (Τ) της FVC, ειδικότερα, στο πρώτο 0.5, 1 κλπ sec. Ο FEVt επηρεάζεται ευθέως από την ακριβεία με την οποία εκπονήθηκε η FVC. Καλύτερος δείκτης, επομένως είναι ο FEVt διορθωμένος ως προς την FVC υπό την οποία διενεργήθηκε: FEVT%=FEVT Χ 100/FVC.  Πρέπει να τονιστεί ότι κατά τον υπολογισμό, ο FEVΤ πρέπει να διαιρεθεί με τη μεγαλύτερη FVC που έχει προκύψει από τις δοκιμασίες και όχι αποκλειστικά από τη δοκιμασία εκείνη από την οποία παραλήφθηκε .