Αναπνοή, μεταβολική ρύθμιση

Εφόσον η λειτουργική σκοπιμότητα της αναπνοής είναι η εξυπηρέτηση των μεταβολικών αναγκών, το σύστημα ελέγχου της αναπνοής πρέπει να ενημερώνεται επί των ιστικών συγκεντρώσεων των Ο2, CO2 και Η+ που συνεπάγεται η τρέχουσα μεταβολική δραστηριότητα και ο τύπος αναπνοής που έχει υιοθετηθεί. Για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων του O2, του CO2 και των H+ του περιφερικού αίματος, έχουν εντοπισθεί δύο ανατομικά διακριτές περιοχές׃ Οι περιφερικοί χημειοϋποδοχείς των καρωτιδικών και αορτικών σωματίων αντιδρούν σε μεταβολές του PaCO2, pH και PaO2. Ο κεντρικός χημειοϋποδοχέας αντιδρά με όμοιο τρόπο στις μεταβολές του PaCO2 και του pH.