Αλλεργικές αντιδράσεις

Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι καταστροφικές απαντήσεις έναντι, κατά τα άλλα, αβλαβών ουσιών. Πρόκειται περί μεσολαβούμενων ανοσολογικά απαντήσεων σε εξωγενείς ουσίες, ιδίως πρωτεΐνες, που μεσολαβούνται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, από αντισώματα κλάσεως IgE. Η αρχική έκθεση στο αντιγόνο καταλήγει στην ευαισθητοποίηση, με την παραγωγή ειδικών IgE-αντισωμάτων. Τα αντισώματα αυτά κυκλοφορούν στο αίμα, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος τους, συνδέονται με τους υψηλής συγγένειας επιφανειακούς υποδοχείς στα σιτευτικά κύτταρα, τα βασεόφιλα, και με τους χαμηλής συγγένειας υποδοχείς στα ηωσινόφιλα, μακροφάγα και αιμοπέτάλια.