ακρονύμια

 
C εκατοστά, Centigrade
CFC χλωροφθοριοάνθρακες, Chlorofluorocarbons
cm εκατοστά του μέτρου, Centimetres
COHb ανθρακυλαιμοσφαιρίνη, Carboxyhaemoglobin
DLCO ικανότητα διαχύσεως στους πνευμονες, μέτρηση με χρήση CO, ,
KCO= D­LCO/VA ικανότητα διαχύσεως ανά μονάδα πνευμονικού όγκου L·min−1
DM διαχυτική ικανότητα μεμβράνης, Membrane-diffusing capacity
ERV εκπνευστικός εφεδρικός όγκος, Expiratory reserve volume
EV αναπροβαλόμενος όγκος, Back extrapolated volume
EVC             εκπνευστική ζωτική χωρητικότητα, Expiratory vital capacity
FA,X ποσοστό αερίου Χ στον κυψελιδικό αέρα
FA,X,t κυψελιδικό ποσοστό αερίου Χ σε χρόνο t
FEF25–75% μέση εκπνευστική ροή μεταξύ 25-75% της FVC, Mean forced expiratory flow between 25% and 75% of FVC
FEFX% στιγμιαία βίαιη εκπνευστική ροή μετά την εκπνοή χ% της FVC, Instantaneous forced expiratory flow when X% of the FVC has been expired
FEV1 βίαια εκπνεόμενος όγκος στο πρώτο δευτερόλεπτο, Forced expiratory volume in one second
FEVt  βίαια εκπνεόμενος όγκος σε t δευτερόλεπτα, Forced expiratory volume in t seconds
FE,X  ποσοστό εκνεόμενου αέρα, Fraction of expired gas X
FIFX% στιγμιαία βίαιη εισπνευστική ροή σε σημείο στο οποίο το Χ% της FVC έχει ήδη εισπνευσθεί, Instantaneous forced inspiratory flow at the point where X% of the FVC has been inspired
FI,X ποσοστό εισπνεόμενου αερίου, Fraction of inspired gas X
FIVC βίαιη εισπνευστική ζωτική χωρητικότητα, Forced inspiratory vital capacity
FRC             λειτουργική υπολειπομένη χωρητικότητα, Functional residual capacity
FVC             βίαιη ζωτική χωρητικότητα, Forced vital capacity
Hb   αιμοσφαιρίνη, Haemoglobin
Hz   Hertz; κύκλοι ανά δευτερόλεπτο, cycles per second
IC    εισπνευστική χωρητικότητα, Inspiratory capacity
IRV εισπνευστικός εφεδρικός όγκος, Inspiratory reserve volume
IVC εισπνευστική ζωτική χωρητικότητα, Inspiratory vital capacity
MEFX% μέγιστη στιγμιαία βίαιη εκπνευστική ροή σε σημείο στο οποίο τα χ% της FVC έχουν ήδη εκπνευσθεί, Maximal instantaneous forced expiratory flow where X% of the FVC remains to be expired
MFVL ή V̇/V καμπύλη μεγίστης ροής-όγκου,Maximum flow–volume loop
MIF             μεγίστη εισπνευστική ροή, Maximal inspiratory flow
MMEF μεγίστη μεσοεκπνευστική ροή, Maximum mid-expiratory flow
MVV μέγιστος εθελοντικός αερισμός, Maximum voluntary ventilation
PAO2 κυψελιδική μερική πίεση Ο2, Alveolar oxygen partial pressure
PB   βαρομετρική πίεση, Barometric pressure
PEF αιχμή εκπνευστικής ροής, Peak expiratory flow
PH2O μερική πίεση υδρατμών, Water vapour partial pressure
PIO2 μερική πίεση εισπνεόμενου Ο2, Inspired oxygen partial pressure
θ (theta) ειδική πρόσληψη CΟ από το αίμα, Specific uptake of CO by the blood
RT χρόνος αυξήσεως της PEF από το 10% στο 90%, Rise time from 10% to 90% of PEF
RV υπολειπόμενος όγκος, Residual volume
s δευτερόλεπτα, Seconds
STPD σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας (273 K, 0°C), πιέσεως (101.3 kPa, 760 mmHg) και υγρασίας, Standard temperature (273 K, 0°C), pressure (101.3 kPa, 760 mmHg) and dry
TGV ή VTG όγκος θωρακικού αέρα, Thoracic gas volume
tI χρόνος εισπνοής
TLC             ολική πνευμονική χωρητικότητα, Total lung capacity
ΤLCO παράγων μεταφοράς, transfer factor
Tr αέριο-δείκτης, Tracer gas
ttot ολικός χρόνος αναπνευστικού κύκλου, Τotal time of respiratory cycle
TV ή VT αναπνεόμενος όγκος, Tidal volume
VA κυψελιδικός όγκος, Alveolar volume
VA,eff αποδοτικός κυψελιδικός όγκος, Effective alveolar volume
VC ζωτική χωρητικότητα, Vital capacity
Vc όγκος αίματος στα πνευμονικά τριχοειδή, Pulmonary capillary blood volume
VD όγκος νεκρού χώρου, Dead space volume
VI, εισπνευστικός όγκος, Inspired volume
VS όγκος του εκπνεόμενου δείγματος, volume of the expired sample gas