ΑΑΑΑ, Παράμετροι

Με την Ανάλυση Αερίων Αρτηριακού αίματος παραλαμβάνονται οι επόμενες παράμετροι:

Παράμετροι για την αποτίμηση της οξυγονώσεως

PΧO2 - μερική πίεση Ο2. Το x μπορεί να δηλώνει: x=a, αρτηριακό αίμα· x=v, φλεβικό αίμα·

x=v̄, μικτό φλεβικό αίμα. Οι αντίστοιχες φυσιολογικές τιμές είναι:  PaO2 =97 mm Hg (80-100 mm Hg)·

PV̄O2 = 40 mm Hg (37-43 mm Hg)

Total Hb – συνολική συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (gm Hb/100 ml αίματος· gm%). Φυσιολογική τιμή: 14-16gm% για άνδρες· 13-15 gm% για γυναίκες

SxO2 - % κορεσμός αιμοσφαιρίνης. Φυσιολογική  τιμή: 97% της ολικής αιμοσφαιρίνης

%MetHb – επί τοις εκατό μεθαιμοσφαιρίνη· φυσιολογική τιμή <1.5 % της ολικής αιμοσφαιρίνης.

%COHb – επί τοις εκατό κορεσμός αιμοσφαιρίνης με CO. φυσιολογική τιμή: 0.5%-2.0% της ολικής αιμοσφαιρίνης.

P50  - μερική πίεση Ο2 που απαιτείται για να εξασφαλιστεί κορεσμός Hb = 50%. Φυσιολογική τιμή: 26.7 mm Hg (26-27 mm Hg).

Παράμετροι για την αποτίμηση του αερισμού

PxCO2 – μερική πίεση διοξειδίου του άνθρακος (mmHg). Φυσιολογική τιμή PaCO2:  40 mm g (35-45 mm Hg).

Παράμετροι για την αποτίμηση της οξεοβασικής ισορροπίας

pH – οξεοβασική ισορροπία του αίματος, Φ.Τ=7.40 (7.30-7.50)

υπολογισμοί για την εκτίμηση της οξυγονώσεως

CxO2-  περιεκτικότητα αίματος σε οξυγόνο: άθροισμα διαλυμένου στον ορό και χημικώς συνδεδεμένου με την Hb: CaΟ2 = (Total Ηb X 1.34 X SaO2) + (0,0031 X PaΟ2). Φυσιολογική τιμή: περίπου 20 vol%.

ṪO2- ρυθμός μεταφοράς του Ο2 στους ιστούς (ml Ο2 /min): Τ̇Ο2 = (CaO2 x 10) x καρδιακή εξώθηση. Φυσιολογική τιμή: 900-1200 ml O2/min

C(A-V̄)O2 - αρτηριοφλεβική διαφορά περιεκτικότητας Ο2 (ml O2 /100 ml αίματος ή vol%). Φυσιολογική τιμή: 5 vol% (4.5-6 vol%)

SP/Q̇T  - %  αίματος που υφίσταται διαφυγή, (εκατοστά της μονάδας ή %). Q̇sp/Q̇ST=((CcO2-CaO2)/(CcO2-CV̄O2). Φυσιολογική τιμή: <5% της καρδιακής εξωθήσεως.

Υπολογισμοί για την εκτίμηση της οξεοβασικής ισορροπίας

HCO3̄ - συγκέντρωση διττανθρακικών ιόντων στο πλάσμα (mEq/L). Φυσιολογική τιμή: 24 mEq/l (22-26 mEq/l).

BE περίσσεια βάσεως (mEq/L). Φυσιολογική τιμή: ±2 mEq/L

 Παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την έμμεση μέτρηση των αερίων αίματος

PtcO2  - διαδερμική μερική πίεση Ο2 (mmHg)

PtcO2 – διαδερμική μερική πίεση διοξειδίου του άνθρακος (mmHg)

PetCΟ2 – μερική πίεση CO2 στο τελοεκπνευστικό άερα (mmHg)